fbpx

Regulamin sprzedaży

I. Najważniejsze informacje

 1. Podstawowe pojęcia:
 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę.
 5. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
 6. Usługa – usługa oferowana przez Sprzedawcę np. konsultacje online, webinary.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.
 8. Sklep/strona – strona: kurs.novum.no, na której prowadzona jest sprzedaż.
 1. Produkty są sprzedawane przez Novum Økonomi AS (norweski nr identyfikacji podatkowej 892 341 052) z siedzibą przy Havnegata 10, 3040 Drammen w Norwegii, zwanego dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą e-mailowo pisząc na adres e-mail: office@novum.no.
 2. Na stronie możesz kupić produkty elektroniczne i usługi, zwane dalej produktami.
 3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 5. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik jest spoza Norwegii, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania czy siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Zasady zakupu produktu

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemu płatności Stripe.
 2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. W tym celu należy:
 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”.
 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 3. uzupełnić formularz zamówienia,
 4. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 1. Użytkownik otrzyma produkt tylko i wyłącznie po opłaceniu zamówienia.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia/korzystania z produktów.
 6. Po przesłaniu formularza następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

III. Termin realizacji umowy

 1. W przypadku, gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 2. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu lub poprzez udzielenie dostępu on-line.
 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny na stronie Moje konto lub wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.
 5. W przypadku umów zawartych na czas określony, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu.

IV. Informacje dot. nieodpłatnych produktów

 1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę wysyłki newslettera. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca może udostępniać w ramach promocji darmowe produkty w zamian za udostępnienie przez Użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej oraz zgody na wysyłkę newslettera bądź innych ofert marketingowych i handlowych. Z usługi subskrypcji Newslettera lub innych ofert marketingowych można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

V. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)

 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszące się do Konsumentów mają odpowiednie zastosowanie do przedsiębiorców działających na prawach konsumenta.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
 1. Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokajaniu jego własnych potrzeb.
 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w rozdz. I, ust. 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w rozdz. I ust. 2, w tym m.in. na adres e-mail: office@novum.no.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VII. Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z produktów świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, Użytkownik musi posiadać program, które obsługuje wymieniony plik/format. Nagrania video będą udostępniane za pośrednictwem serwisów Vimeo, YouTube lub innych do tego przeznaczonych.
 4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Teams, Zoom, Skype czy inne).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

VIII. Prawa autorskie:

 1. Sprzedawca informuje, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy bądź innemu podmiotowi, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję.
 2. Sprzedawca poucza Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
 3. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. W przypadku braku informacji w tym zakresie, przyjmuje się, że licencja została udzielona na czas nieoznaczony. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w cenie za Produkt.
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
 1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
 2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny nie został ujawniony osobom niepowołanym/osobom trzecim.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr lub z innych metod pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 3. W przypadku sporów powstałych w związku z niniejszą umową między Użytkownikiem a Sprzedawcą właściwym będzie Sąd w Drammen (Drammen Tingrett) w Norwegii, z zastrzeżeniem sporów których stroną jest konsument.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 5. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 6. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Novum Økonomi AS, Havnegata 10, 3040 Drammen, Norwegia.
adres e-mail: office@novum.no

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”


Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Novum Økonomi AS, Havnegata 10, 3040 Drammen, Norwegia.

adres e-mail: office@novum.no

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia… następujących rzeczy… /o świadczenie następującej usługi z dnia… polegającej na…..

Imię i nazwisko, adres * Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …………………………………………………
*uzupełnicSales Rules


I. Key information

 1. Basic terms:
 1. User: a person buying a product, i.e. a natural person with full legal capacity, a natural person or an unincorporated business unit, hereinafter also referred to as the Customer.
 2. Consumer: a natural person that buys a product for purposes that are not directly connected with that person’s business/professional activity.
 3. Entrepreneur with consumer rights: is a natural person that enters into an agreement directly connected with that person’s business activity if, given the content of such an agreement, it is clear that this is not an agreement of a professional character stemming, in particular, from the core activity performed by that person and disclosed on the basis of regulations on the Central Registration and Information on Business Activity.
 4. Product: electronic products and services offered by the Seller.
 5. Electronic product: digital content which the User obtains as a result of purchase and which has a form of an electronic file; the format of the file is dependent on the content of Material (e.g. e-book, other pdf materials, audio/video).
 6. Service: a service offered by the Seller, e.g. online consultation, webinars.
 7. Rules: these Sales Rules.
 8. Store/website: the website kurs.novum.no, where Products and Services are sold.
 1. The Products are sold by Novum Økonomi AS (Norwegian tax identification number: 892 341 052) with its registered office at Havnegata 10, 3040 Drammen, Norway, hereinafter referred to as the “Seller”. You can contact the Seller by e-mail by writing to office@novum.no.
 2. On the website you can buy electronic products and services, hereinafter referred to as the Products.
 3. Terms and conditions of the agreement are set out in these Rules and a detailed description is given in the product description.
 4. The product agreement is deemed to have been entered into the moment the User makes an effective payment.
 5. Prices are given gross and include all taxes required by law.
 6. If the User is from outside Norway, they must notify the Seller of their place of residence or registered office to enable tax settlement in accordance with applicable regulations.

II. Product purchase rules

 1. The payment for the Product may be made with a payment card via the Stripe payment system.
 2. The payment must be made immediately upon the placement of an order.
 3. For that purpose:
 1. choose a product to buy from among options available on the website by clicking “Add to Cart”;
 2. then go through the purchase process as instructed;
 3. fill in an order form;
 4. confirm that you want to pay for the product and then pay.
 1. The User will receive the Product solely and exclusively if the order is paid.
 2. To establish a User Account, the User must make a free registration by filling in a registration form and setting an individual account password.
 3. The User Account is an individual panel of each Customer which is activated solely for that Customer by the Seller upon the registration and the execution of the customer account agreement.
 4. While filling in the registration form, the User should familiarise themselves with and accept the content of the Rules by ticking a relevant box.
 5. The registration is necessary to place an order/use the Products. 
 6. When the form is sent, a free agreement on opening and maintaining the User Account is deemed to have been executed.
 7. The User Account maintenance service is available upon the registration under terms and conditions set out in the Rules and the User obtains a dedicated panel where they can modify data given during the registration and trace, for example, the history of their previous orders.
 8. The User may request the Seller that their User Account should be deleted, provided that if the Seller is requested to delete the Account, the Account will be deleted within 14 days from the request. For that purpose, the User should send the notice of termination to the Seller by e-mail. The same applies to the termination of the agreement by the Seller.

III. Term of the agreement

 1. In the event the product description provides for another product delivery date, the conditions specified in the offer description apply.
 2. The product purchases will be made available to the User immediately upon purchase, however no later than 24 hours from the effective payment, by the way of sending a link where the Product can be downloaded or providing an online access to the Product.
 3. The Product bought by the User will be available on the My Account site or an e-mail with a link where the Product can be downloaded or accessed will be sent to the User.
 4. If the Product includes online consultation, the consultation will be held subject to a prior appointment with the User or in accordance with the schedule.
 5. Agreements entered for a limited period are in force till the date specified in the order.

IV. Free products

 1. The Seller may provide the User with a free newsletter service. The service can be used by every User that gives their e-mail address in the form provided by the Seller. The service agreement is deemed to have been entered into the moment the newsletter subscription is confirmed. The User can opt off the newsletter subscription at any time by clicking a relevant link or contacting the Seller for that purpose.
 2. As part of promotion, the Seller can provide free products in return for the User’s e-mail address or consent to receive the newsletter or other marketing and commercial offers. The User can opt off the newsletter subscription or other marketing offers at any time by clicking a relevant link or contacting the Seller for that purpose.

V. Withdrawal from the agreement (applicable to Consumers and entrepreneurs with consumer rights)

 1. Regulations on withdrawal from the agreement under terms and conditions set out in this chapter which are applicable Consumers also apply to entrepreneurs with consumer rights.
 2. The User does not have the right to withdraw from the agreement if:
 1. the User has agreed that the Seller commences electronic product delivery before the expiry of the withdrawal period;
 2. the User has agreed that the service is fully provided before the expiry of the withdrawal period and has been aware that they will lose the right of withdrawal;
 3. the product ordered is a nonprefabricated thing made to the User’s specifications or used to meet the User’s own needs.
 1. Otherwise, the User has the right to withdraw from the agreement within 14 days of the agreement date/product delivery. To exercise the right of withdrawal, the User should notify the Seller, for example, by e-mail or traditional mail to the address specified in Chapter I Section 2 above. For more information about the right of withdrawal, see Appendix No.1 hereto.

VI. Complaint handling procedure:

 1. The Seller takes care that products of high quality are delivered.
 2. The User has the right to lodge a complaint related to products ordered.
 3. The complaint should be sent to the Seller’s address specified in Chapter I Section 2, including, without limitation, e-mail address: office@novum.no.
 4. The complaint should contain data allowing for the identification of the User, the product subject to the complaint and the User’s requests related to the complaint. In the event the complaint is not complete, the Seller will request the User to supplement the complaint. Otherwise the complaint will not be taken into consideration.
 5. The Seller will review the complaint immediately, however no later than within 14 days (in the case of Consumers and entrepreneurs with consumer rights). The response will be sent to the User’s e-mail address or otherwise as indicated by the User.

VII. Technical conditions:

 1. To place an order and use the Products provided in an electronic way, the User must have an active electronic mail account.
 2. To buy/obtain access to the Products, the User must have a device with an up-to-date Internet browser supported by the producer and an Internet access.
 3. As the Products can be in a pdf format, the User must have a programme that operates such files/format. Video recordings will be made available via Vimeo, YouTube or other sites.
 4. In the case of online consultation, the User must have an access to the programme allowing for such consultations (e.g. Teams, Zoom, Skype, etc.).
 5. The Seller represents that given the public character of the Internet and the use of electronically supplied services, there is a risk that customer data will be acquired and modified by unauthorised persons. Therefore, the Customers should use relevant technical measures to minimise that risk. The Customers should in particular use antivirus programmes that protect the identity of Internet users. The Seller shall never requests the Customers to disclose their password in any form.

VIII. Copyrights:

 1. Contents made available in the Store and digital contents sold via the Store can be works subject to copyrights held by the Seller or another entity whose licence the Seller holds.
 2. The Users are hereby instructed that any further dissemination of contents subject to copyrights by the User without the Seller’s consent, except for the use of the content for permitted personal purposes, constitutes a violation of the Seller’s copyrights and may be subject to civil or penal liability.
 3. The Seller grants a non-exclusive and non-transferrable licence to the User without right to sublicense the use of the service/product. Based on the agreement, the User has the right to use the Product solely for the User’s own purposes all over the world in the following fields of use:
 1. digital recording of the work: recording via digital processing in the dedicated platform (Customer Account) maintained by the Seller;
 2. printing of materials in pdf, doc or docx format for own purposes;
 3. digital recording and modifying for own purposes to the extent specified in relevant instructions or comments, e.g. on the User’s own hard disc.
 1. The licence referred to in Section 3 is valid for the whole period the Product is accessible. The period during which the Product is accessible, which is the licence period, is specified in the description of the Product. If there is no relevant information, the licence is deemed to be granted for an unlimited period. The licence fee is included in the Product price.
 2. Both in relation to the whole Product and parts of the Product, it is forbidden to:
 1. make available and present the Product to third parties;
 2. publish the Product in any way, except for publication permitted in the instruction or comments;
 3. copy and duplicate the Product otherwise than for own purposes.
 1. The User commits themselves to use all efforts not to disclose the Product, in particular electronic Product, to unauthorised persons/third parties.

XI. Miscellaneous:

 1. In connection with the use of the Product, it is forbidden to provide illegal information and take actions that are illegal, are contrary to good habits or violate personal rights of third parties.
 2. The consumer has the right to resolve disputes and settle complaints in an amicable way, including, without limitation, the ODR platform. The platform is used to resolve disputes between consumers and entrepreneurs (http://ec.europa.eu/consumers/odr). It is also possible to use other non-court dispute resolution and complaint handling methods which are applicable to the User’s place of residence.
 3. All disputes between the User and the Seller, as arising from this agreement, will be resolved by a court in Drammen (Drammen Tingrett) in Norway, except for disputes with a consumer.
 4. The Seller reserves the right to amend these Rules if necessary. The agreements entered before the enforcement of new Rules will be governed by the Rules being in force as at the agreement date.
 5. All matters not provided for herein are governed, among others, by the Civil Code, the Consumer Law, the Electronically Supplied Services Act and other European regulations applicable to consumers.
 6. Personal data protection rules are set out in the Privacy Policy.

Appendix No. 1 to the Rules

INSTRUCTION ON WITHDRAWAL

You have the right to withdraw from the agreement within 14 days without reason. The withdrawal period expires 14 days of the agreement date or Product delivery.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us about your decision on withdrawal in the form of a clear statement (e.g. a letter sent by post or e-mail).

Our contact details: Novum Økonomi AS, Havnegata 10, 3040 Drammen, Norway.
e-mail address: office@novum.no

You can, but are not obliged to, use the withdrawal form. To meet the withdrawal deadline, it is enough that you notify us of your exercising the right of withdrawal before the end of the withdrawal period.

Consequences of withdrawal

If you withdraw from this agreement, we will refund you all payments, including delivery costs (except for additional costs arising from your delivery other than the cheapest ordinary delivery offered by us) immediately, however no later than within 14 days of the day we are notified of your withdrawal decision. The payments will be refunded by the use of the same payment method as the one used by you during the original transaction, unless you accept a different solution. You will never be charged for refund fees. If you have requested that the service is provided before the expiry of the withdrawal period, you will pay us an amount proportional to the scope of services provided till the delivery of your notice of withdrawal to us.


Appendix No. 2 to the Rules

NOTICE OF WITHDRAWAL FORM
(this form must be filled in and sent solely if you intend to withdraw from the agreement)

Addressee: Novum Økonomi AS, Havnegata 10, 3040 Drammen, Norway.

e-mail address: office@novum.no

I hereby withdraw from the sales agreement of* …. concerning the sale of……………. / the following service ………………………………… of …………………..

First name and surname, address * Signature*… (if sent in writing)
Date: …………………………………………………
*to be filled in